Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatste wijziging: 12/02/2022

In deze privacyverklaring staat uitgelegd hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, en welke rechten jij hebt met betrekking tot deze gegevens als klant en bezoeker van deze website.

Artikel 1 – Wie zijn wij?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website samenondernemen.be. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:

Samen Ondernemen
LV Agency bv
Maatschappelijke zetel: Klimoplei 8, 2223 Schriek
Ondernemingsnummer: 0745.476.870

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via e-mail: info@samenondernemen.be. Met persoonsgegevens bedoelen we de informatie die jou identificeert of een band legt met jou als natuurlijke persoon.

Artikel 2 – Gegevensverwerking

Wij verwerken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten. We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die jij afneemt bij ons en/of gebruikt op onze website.

Deze gegevensverwerking gebeurt te allen tijde in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR, alsook met de bepalingen van de federale en Vlaamse wetgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken, het doel van deze verwerking, welke juridische grondslag we hiervoor gebruiken en hoe lang we deze gegevens bewaren.

Contactgegevens

Gegevens: naam, e-mailadres.

Doel: We verzamelen en verwerken jouw contactgegevens om jouw bestelling te verwerken en jouw aangegane overeenkomst met ons uit te voeren, alsook om jouw vragen te beantwoorden en voor directe marketing doeleinden (zoals onze nieuwsbrief). We gebruiken jouw gegevens ook voor het plaatsen van recensies over ons aanbod en wanneer jij reacties achterlaat op onze website. 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

Duurtijd: We bewaren deze gegevens zonder termijn, of tot jij een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.

Facturatie en financiële administratie

Gegevens: naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer, bankgegevens en openstaand saldo.

Doel: We verzamelen jouw persoonlijke gegevens om jouw bestelling en betaling te verwerken.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

Duurtijd: We bewaren deze gegevens minstens 7 jaar, aangezien dit de wettelijke verplichting is. 

Artikel 3 – Bescherming

Wij doen alle redelijke inspanningen om jouw gegevens te beschermen. Wij passen de nodige maatregelen toe met het oog op de beveiliging van jouw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking.

Artikel 4 – Derden

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wanneer we daartoe verplicht zouden zijn door de wet of wanneer dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

We delen jouw gegevens met de volgende partijen: (schrappen wat niet past, toevoegen indien nodig)
• Website platform: WordPress met Woocommerce
• Nieuwsbriefdienst: Mailerlite
• Betaaldiensten: Mollie, Paypal
• Website hosting: Easyhost

Artikel 5 – Rechten

Als betrokkene beschik jij over diverse rechten met betrekking tot de over jouw verzamelde persoonsgegevens. Indien je beroep wenst te doen op een van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren per e-mail.

Jij beschikt over de volgende rechten:
• Recht van inzage en kopie;
• Recht van aanpassing of rectificatie;
• Recht van gegevensuitwissing (recht om vergeten te worden);
• Recht op beperking van verwerking;
• Recht van bezwaar;
• Recht op overdraagbaarheid.

Wanneer jij een verzoek tot uitoefening van jouw rechten indient, moeten wij eerst en vooral jouw identiteit kunnen verifiëren. Om deze reden dien je bij jouw aanvraag een kopie te bezorgen van jouw identiteitskaart. 

De uitoefening van jouw rechten is in principe kosteloos. Wanneer jouw verzoek ongegrond of buitensporig is, kunnen we steeds een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de gemaakte administratieve kosten. We kunnen er ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan jouw verzoek. Je wordt in dat geval steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

We brengen jou steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan jouw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 6 – Wijzigingen

We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze pagina gepubliceerd worden zodat jij op de hoogte blijft van onze privacyverklaring.

Artikel 7 – Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

top