Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 19/07/2022

Samen Ondernemen
LV Agency bv
Maatschappelijke zetel: Klimoplei 8, 2223 Schriek
Ondernemingsnummer: 0745.476.870
BTW-nummer: BE0745476870
E-mailadres: info@samenondernemen.be
Website: samenondernemen.be

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

1.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven we de regels op basis waarvan wij ons aanbod aan jou zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ons volledig aanbod en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten.

1.2. Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

1.4.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting in verband met de interpretatie of uitvoering van een contract en met betrekking tot onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

1.5. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

Artikel 2 – Aanbod

2.1. Wij doen een aanbod via onze website, via e-mail of via sociale media. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn steeds inclusief btw.

2.2. Wij hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij het aanvaardt, dus bij het aankopen van (een van) onze producten, is het geldende aanbod.

2.3. Wij kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijk materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistisch hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

2.4. Wij verkopen onze producten alleen op onze eigen website. Betalingen gebeuren online in een beveiligde webomgeving. Door een product te kopen op onze website verklaar je je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform ons privacybeleid.

2.5. Eventuele acties, kortingen of promoties gelden eenmalig en alleen tijdens de aangegeven tijdsperiode. Ze zijn niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen of promoties. Ze kunnen niet met terugwerkende kracht geëist worden op een reeds gedane bestelling.

Artikel 3 – Levering

Onze digitale producten worden na betaling geleverd op het e-mailadres dat je opgaf tijdens het afrekenen van je bestelling. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze informatie foutloos te verstrekken aan ons.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de aankoop van onze digitale producten op grond van art. VI.53, 13° WER. Onze digitale producten worden niet op een materiële drager geleverd en de levering ervan gaat onmiddellijk en automatisch na jouw aankoop van start.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de aankoop van een (digitaal) inkomticket voor onze evenementen, zoals Samen Netwerken, op grond van art. VI.53, 12° WER.

Bij het bevestigen en afrekenen van jouw bestelling ga je uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden waardoor je erkent dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op jouw aankoop.

Artikel 5 – Samen Netwerken

5.1. Deelnametickets worden niet terugbetaald of geruild voor een andere editie van Samen Netwerken.

5.2. Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het deelnameticket.

5.3. Aansprakelijkheid van Samen Ondernemen ingevolge van overmacht wordt uitgesloten. In geval van annulatie door overmacht, zoals Covid-19, wordt het evenement geherprogrammeerd en het desbetreffende ticket overgedragen naar de nieuwe datum. Indien je niet aanwezig kan zijn op het geherprogrammeerde evenement zal je, op voorlegging van het bewijs, een terugbetaling krijgen van je ticket. Je dient dit binnen de 7 dagen na bekendmaking van de nieuwe datum te laten weten.

5.4. Samen Ondernemen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op locatie, vermits zij niet de uitbaters zijn van de locatie.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij beoogde met de aankoop van (een van) onze producten. Je staat zelf in voor de uitvoering en draagt daar dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor. 

6.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerd of onjuist gebruik van onze producten.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten 

7.1. Alle verstrekte informatie (afbeeldingen, blogberichten, downloads e.d.) en overige inhoud op deze website zijn eigendom van Samen Ondernemen. Deze inhoud is beschermd door de relevante rechten van intellectueel eigendom. Dit houdt onder andere auteursrecht, merkenrecht, databankrecht, naburige rechten, octrooien en modelrecht in.

7.2. Wij verlenen aan jou een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en onherroepelijk recht om onze producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

7.3. Het is jou uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud opgesteld door ons, met uitzondering van sjablonen, te kopiëren, wijzigen of openbaar te maken. Het is jou uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud opgesteld door ons voor commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Het is jou ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden.

7.4. Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten dienen wij over te gaan tot het opeisen van toepasselijke schadevergoedingen.

Artikel 8 – Betwistingen

Je bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde producten binnen de 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk per e-mail kenbaar te maken aan ons. Indien van een gebrek van een product later melding zou worden gemaakt, komt jou geen absoluut recht toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Elke betwisting behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Je kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.

top